SPVrecycling - Recyklace Ostrava

Politika IMS

SPV Recycling CZ a.s. je společnost zaměřená na výkup a zpracování kovových odpadů. Hlavní činností je recyklace, třídění kovových odpadů a ekologická likvidace autovraků či elektroodpadu. Svou působností v oblasti odpadového hospodářství je nutné přijmout kvalitativní požadavky směrem k zainteresovaným stranám a odpovědností vůči životnímu prostředí.

Společnost se zavazuje v oblasti politiky kvality:

 • trvale zlepšovat a plnit požadavky QMS
 • udržovat a vytvářet trvale obchodní vztahy na základě vysoce profesionálním a férovém přístupu
 • dodržování dohod, termínu a jakosti poskytovaných služeb, vůči dodavatelům i odběratelům
 • průběžné vyhodnocování KPI a jednotlivých kontrolních bodu pro dosažení cílů společnosti
 • zabezpečit soustavné vzdělávání a zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců
 • aktivně spolupracovat a komunikovat se všemi zainteresovanými stranami
 • vyhodnocování efektivity dopravní a obslužné techniky a její obměny za účel zkvalitnění služeb
 • dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců a ostatních zúčastněných stran
 • uplatňujeme řízení rizik pro předcházení nesouladu a negativních dopadů směrem ke společnosti, životnímu prostředí.
 • dodržovat a hodnotit soulad vůči zákonům a povinností vyplývající z činností SPV Recycling CZ a.s.
 • zabezpečit finanční, materiální a personální zdroje pro neustálý rozvoj, plnění strategie a cílů

Společnost se zavazuje v oblasti politiky environmentu:

 • chránit a předcházet poškození životního prostředí.
 • opakovanou prevencí předcházet vzniku havarijních stavů.
 • motivovat zaměstnance společnosti k dodržování zásad ochrany životního prostředí.
 • monitorovat v pravidelných intervalech hodnoty, ukazatele a vybrané indikátory v souladu s platnými provozními řády.
 • snižovat spotřeby paliv, materiálu a energii, přispět ke snížení ekologické zátěže regionu.
 • dbát na maximální dotřídění materiálů směrem k zpětnému využití.
 • ve všech činnostech být v souladu s legislativou a systém ochrany životní prostředí zlepšovat ve prospěch všech zainteresovaných stran.

Vedení společnosti se zavazuje k dodržování a k trvalému zdokonalování v souladu s požadavky norem EN ISO 9001, EN ISO 14001.

Vytvořené dne 31.05.2023

Ing. Tomáš Zingopi

ředitel společnosti