SPVrecycling - Recyklace Ostrava

Politika IMS

SPV Recycling CZ a.s. je společnost zaměřená na výkup a zpracování kovových odpadů. Hlavní činností je recyklace, třídění kovových odpadů a ekologická likvidace autovraků či elektroodpadu. Svou působností v oblasti odpadového hospodářství je nutné přijmout kvalitativní požadavky směrem k zainteresovaným stranám a odpovědností vůči životnímu prostředí.

Společnost se zavazuje v oblasti politiky kvality:

   

   • trvale zlepšovat a plnit požadavky QMS

   • udržovat a vytvářet trvale obchodní vztahy na základě vysoce profesionálním a férovém přístupu

   • dodržování dohod, termínu a jakosti poskytovaných služeb, vůči dodavatelům i odběratelům

   • průběžné vyhodnocování KPI a jednotlivých kontrolních bodu pro dosažení cílů společnosti

   • zabezpečit soustavné vzdělávání a zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců

   • aktivně spolupracovat a komunikovat se všemi zainteresovanými stranami

   • vyhodnocování efektivity dopravní a obslužné techniky a její obměny za účel zkvalitnění služeb

   • dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců a ostatních zúčastněných stran

   • uplatňujeme řízení rizik pro předcházení nesouladu a negativních dopadů směrem ke společnosti, životnímu prostředí.

   • dodržovat a hodnotit soulad vůči zákonům a povinností vyplývající z činností SPV Recycling CZ a.s.

   • zabezpečit finanční, materiální a personální zdroje pro neustálý rozvoj, plnění strategie a cílů

  Společnost se zavazuje v oblasti politiky environmentu:

    

    • chránit a předcházet poškození životního prostředí.

    • opakovanou prevencí předcházet vzniku havarijních stavů.

    • motivovat zaměstnance společnosti k dodržování zásad ochrany životního prostředí.

    • monitorovat v pravidelných intervalech hodnoty, ukazatele a vybrané indikátory v souladu s platnými provozními řády.

    • snižovat spotřeby paliv, materiálu a energii, přispět ke snížení ekologické zátěže regionu.

    • dbát na maximální dotřídění materiálů směrem k zpětnému využití.

    • ve všech činnostech být v souladu s legislativou a systém ochrany životní prostředí zlepšovat ve prospěch všech zainteresovaných stran.

   Vedení společnosti se zavazuje k dodržování a k trvalému zdokonalování v souladu s požadavky norem EN ISO 9001, EN ISO 14001.

    

   Vytvořené dne 31.05.2023

   Ing. Tomáš Zingopi

   ředitel společnosti